Save our valley’s heritage

Torfaen Museum Trust is a local charity that has been safeguarding and collecting Torfaen’s art, historical objects and cultural artefacts on behalf of the public, at its Pontypool Museum site since 1978.

By supporting Torfaen Museum Trust as a Member, you will save our local history for future generations. You can also buy Membership as a unique gift for a loved one, for your club, or on behalf of your business. So join us today and become an active part of your local history!

Diogelu treftadaeth ein Cwm

Mae Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen yn elusen leol sydd wedi bod yn diogelu a chasglu celf, gwrthrychau hanesyddol a diwylliannol Torfaen ar ran y cyhoedd, ar safle Amgueddfa Pont-y-pŵl ers 1978.

Trwy fod yn aelod a chefnogi Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen, byddwch yn diogelu ein hanes lleol ar gyfer cenedlaethau i ddod. Fe allwch hefyd brynu Aelodaeth fel anrheg unigryw i anwylyd, neu i’ch clwb, neu ar ran eich busnes. Felly ymunwch â ni heddiw a chwarae rhan weithredol yn eich hanes lleol!

What benefits do you get from joining us?

As well as helping to preserve local history for everyone, as a valued Trust Member you also benefit from:

FREE entry to all exhibitions
10% off selected books and gifts in the museum shop
Exclusive invites to special events and exhibitions
Newsletters and updates featuring upcoming attractions and Trust news
Voting rights at the Trust AGM
*Corporate Members also receive promotion in our newsletters, via social media and on our website

Pa fanteision gewch chi wrth ymuno â ni?

Yn ogystal â helpu i ddiogelu hanes lleol i bawb, fel Aelod gwerthfawr o’r Ymddiriedolaeth, byddwch hefyd yn cael y manteision a ganlyn:

Mynediad AM DDIM i bob arddangosfa

Defnydd am ddim o’r archif a llyfrgell

Gostyngiad o 10% ar lyfrau ac anrhegion penodol yn siop yr amgueddfa

Gwahoddiadau unigryw i ddigwyddiadau ac arddangosfeydd arbennig

Cylchlythyron a diweddariadau yn cynnwys atyniadau yn y dyfodol, a newyddion am yr Ymddiriedolaeth

Hawliau i bleidleisio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Ymddiriedolaeth i benodi Ymddiriedolwyr newydd

 

 

Membership fees

It costs from as little as *29p a week to support us. All memberships are valid until the next 31 March regardless of when purchased. The Trust would appreciate membership purchases as close to 1 April as possible.

Individual: £15
Couple/Family: £20
Business/Institution/Club: £60

Please call into the museum, email us, visit our website or telephone us to join today:
01495 752036

pontypoolmuseum@hotmail.com

Raise even more money by Gift Aiding your membership. This gives the Trust an extra 25p from the government for every £1 donated.

*29p is based on an annual Individual Membership of £15

Charity Number: 507419

Ffioedd aelodaeth

Mae’n costio cyn lleied â *29c yr wythnos i’n cefnogi ni. Mae ffioedd aelodaeth ar gyfer un flwyddyn.

Unigol: £15

Pâr/Teulu: £20

Buses/Sefydliad/Clwb: £60

Rhowch alwad i’r amgueddfa, anfonwch e-bost atom, neu rhowch glic ar ein gwefan i ymuno â ni heddiw.

01495 752036

pontypoolmuseum@hotmail.com

Beth am godi hyd yn oed mwy o arian o’ch ffi aelodaeth drwy Gymorth Rhodd hefyd. Mae hyn yn rhoi 25c ychwanegol gan y llywodraeth am bob £1 a gyfrannir.

*Mae 29c yn seiliedig ar Aelodaeth Unigol flynyddol o £15

Rhif Elusen: 507419

Type